Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Οφθαλμολογική Κλινική του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Βασικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ από :

(α) πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από σχολές Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών.
(β) ΤΕΙ των παρακάτω τμημάτων :
- Οπτικών
- Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων
- Νοσηλευτικής

Το πρόγραμμα προσφέρει:

Α. ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και το οφθαλμό ειδικότερα.
Β. κατάρτιση με δεξιότητες χρήσιμες ως εργαλεία για σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση, και παρακολούθηση οφθαλμικών και συστηματικών νόσων.
Γ. κατάρτιση επαγγελματιών ικανών να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 εξάμηνα με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων και τη δημόσια υπεράσπιση της μεταπτυχιακής εργασίας. Ο μεταπτυχιακός τίτλος συνοδεύεται με 120 πιστωτικές ακαδημαϊκές μονάδες. Υπάρχει η δυνατότητα στους φοιτητές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία να προχωρήσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.